به توجه به درخواست دانشجویان مهلت ثبت نام در همایش بزرگ پیاده روی طریق رضوی تا ۹ آبان ماه تمدید شد.