دانشجویانی که تاکنون موفق به انجام طرح پایش نشده اند تا روز ۴ شنبه مورخه ۲۵ /۷/ ۹۶ فرصت دارند با توجه به فرایند زیر به مرکز کلینیک دانشگاه مراجعه نموده و نسبت به انجام طرح و  تکمیل مدارک خود اقدام نمایند . شایان ذکر است در صورت عدم مراجعه ، ضمن اعمال محدودیتهای آموزشی و رفاهی ، کارت تغذیه آنها غیرفعال خواهد شد .

  1. مراجعه به لینک کارنامه سلامت جسم به آدرس :https://portal.saorg.ir/physicalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم جهت ارایه به کلینیک درمانی دانشگاه
  2. مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت روان جهت ارایه به مرکز مشاوره دانشگاه
  3. مراجعه حضوری به کلینیک درمانی و مرکز مشاوره
  4. انجام معاینات مربوطه و دریافت تاییدیه مرکز
  5. ارایه فرم تاییدیه مرکز به ادره آموزش دانشکده

 
آدرس :   کلینیک درمانی و مرکز مشاوره دانشگاه   واقع در خیابان دانش جنب سرپرستی خوابگاه اندیشه