داروی موثر برای  درمان COVID‑۱۹, HIV و HTLV با دستکاری اتمی در مولکول tetrahydroaltersolanol برای اولین بار در سطح جهان توسط گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری گروه زیست شناسی، شبیه سازی و ساخته شد.

در کار حاضر دکتر حسین اصغر رهنما با کمک محقق پسا دکتری دکتر ملیحه آزاد پرور از گروه فیزیک و با همکاری دکتر میترا خیرآبادی از گروه زیست شناسی با ۲ سال کار مدوام بر روی مولکول tetrahydroaltersolanol و دستکاری ۱۸ موقعیت اتمی و جایگزین نمودن اتم های فلوئور در این موقعیت ها، داروهای موثر برای درمان COVID‑۱۹, HIVو HTLV شبیه سازی و ساخته شد.

نتایج این تحقیق در مجله JCR به جاپ رسید. لازم به ذکر است که این دستکاری اتمی برای اولین بار در سطح جهانی با استفاده از نظریه کوانتمی تابعی چگالی شبیه سازی شده است و کار مشابهی وجود ندارد.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00894-022-05340-3