تکمیل فرم ارزیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی:
فرم ارزیابی اساتید برای ترم جاری فعال گردیده، در صورت عدم تکمیل در مهلت مقرر مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نمی باشید.
آخرین مهلت ۱۵/۳/۹۴؛
شایان ذکر است با توجه به نوع طراحی سیستم ارزشیابی، تنها نتایج نظرات به صورت معدل  به اساتید منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت نظر دانشجویی خاص نمی باشد.

                     دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه