معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزورای ازثبت ملی و اخذ تایید علمی اختراع دکتراسماعیل رضایی سرشت، عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه این دانشگاه خبر داد.
دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: : اختراع عضو دکتراسماعیل رضایی سرشت، استاد و هیات علمی گروه شیمی دانشگاه با عنوان ” طراحی سنتز و کاربرد یک رزین مریفیلد اصلاح شده با کلیپ گلایکولوریلی در جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی ارزشمند ” رسوراترول” و پلی داتین از ریشه گیاه هفت بند ژاپنی” موفق به اخذ تاییدیه علمی و ثبت ملی شد.
تاییدیه علمی اختراع
گواهی ثبت اختراع