ثبت نام موقت دانشجویان متقاضی سکونت درخوابگاه های دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)