ثبت و تأیید نهایی مدارک متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه

به اطلاع می رساند؛ دانشجویانی که نسبت به ثبت نهایی اطلاعات وخلاصه اسناد بارگذاری شده خود در سایت جشنواره نمونه اقدام ننموده اند تا تاریخ ۹۵/۸/۲۷فرصت دارند مدارک خود را ثبت و تأیید نهایی نمایند .بدیهی است عدم ثبت وتایید نهایی مدارک در سامانه مزبور به منزله انصراف تلقی می شود.