آمار و رتبه بندی ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیر پوشش وزارت علوم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر پایه سامانه آمار کتابخانه ها (آک) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بنابر گزارش اعلام شده از سوی سامانة آمار کتابخانه‌ها (آک)،  کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در بخش شاخص های عمرانی رتبه ۶ در مساحت مخزن و رتبه ۱۱ در مساحت تالار مطالعه را در بین ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مراکز علمی کشور دارد.

 همچنین کتابخانه دانشگاه حکیم سبزواری در بین ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و مراکز علمی کشور  در بخش امانت رتبه ۱۲ و در بخش نیروی انسانی رتبه ۱۶ کارکنان با رشته کتابداری را دارا می باشد.

بر طبق گزارش آک در بخش تعداد اعضای عضو نیز این کتابخانه رتبه ۲۴ و در بخش کتاب های چاپی رتبه ۲۳ و در حوزه همه منابع رتبه ۴۲ را در میان ۲۲۶ کتابخانه دانشگاه ها و مراکز علمی وزارت علوم دارد.

گفتنی است سامانه آمار کتابخانه ها(آک) آمار کتابخانه ها را در پنج بخش مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات و خدمات گردآوری می کند.