شماره جدید خبرنامه دانشگاه در ۶۰ صفحه منتشر شد.
در این شماره می خوانید: فصلی نو، در مسیر توسعه، آن سوی مرز ها،  ..در علم و عمل، با استادان، با دانشجویان، مدیرگزوه محترم، انتصابات و گپ و گفت..
جهت مشاهده این شماره می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.hsu.ac.ir/doc/newsletter/newsletter95.pdf