مهدی ضیایی مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری:

آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ صبح روز  جمعه ۸ اردیبهشت ماه در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

در حوزه امتحانی سبزوار ۴۱۸۱ نفر در این آزمون شرکت دارند.

از این تعداد ۵۷۵ داوطلب مرد و ۳۶۰۶ داوطلب زن هستند.