مهدی ضیایی، مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دو هزارو ۱۹۸دواطلب آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ در ۱۳۳ کد رشته آزمونی در حوزه امتحانی سبزوار به رقابت پرداختند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۳ در دو نوبت صبح و عصر روز جمعه ۴ اسفندماه برگزار  شد.

مهدی ضیاییافزود: همچنین آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ در نوبت عصر جمعه ۴ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در شهرستان سبزوار و حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

وی ادامه داد: در حوزه امتحانی سبزوار ۵۰۹ داوطلب در ۱۱۳ کد رشته در این‌ آزمون شرکت دارندو از این تعداد ۲۶۹ داوطلب مرد و ۲۴۰ داوطلب زن بودند.