مهدی ضیایی مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری: آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی سال ۱۴۰۳ صبح روز جمعه ۱۸ اسفند ماه جاری در یک نوبت آزمونی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

مدیرآموزشی دانشگاه افزود: در حوزه آزمونی سبزوار ۴۱۰۱ داوطلب در این آزمون شرکت دارند که از این تعداد ۳۲۹۴ داوطلب زن و ۸۰۷ داوطلب مرد هستند.