مدیرآموزشی دانشگاه حکیم سبزواری با تشریح فرایند آزمو.ن استخدامی آموزش و پروزش سال ۱۴۰۲ در این دانشگاه گفت: آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ صبح روز پنجشنبه ۱۲ مردادماه در یک نوبت آزمونی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

مهدی ضیایی افزود:  در حوزه آزمونی سبزوار ۲۱۰۵ داوطلب در این آزمون حضور دارند، از این تعداد ۱۳۰۳ داوطلب زن و ۸۰۳ داوطلب مرد هستند.