جلسه اتاق فکر معاونت اداری و مالی دانشگاه حکیم سبزواری در سالن همایش سازمان مرکزی برگزار شد.