جلسه اعضاي کميته آموزش حراست هاي نهادهاي شهرستان در دانشگاه

جلسه تعامل و همفکري اعضاي کميته آموزش حراست هاي دستگاه ها و ادارات شهرستان هاي سبزوار، جوين و جغتاي با حضور رياست دانشگاه و رياست محترم اداره اطلاعات سبزوار در دانشگاه برگزار شد.

در اين جلسه آقاي قدرتي، رئيس اداره اطلاعات سبزوار با اشاره به جايگاه و منزلت دانشگاه ها در توليد علم و اشاعه فرهنگ و مباني اصيل اسلامي، از پيشرفت ها و توسعه دانشگاه در جوانب مختلف به نيکي ياد کرد و از همکاري دانشگاه حکيم سبزواري در اين خصوص تقدير نمود.

آقاي دکتر محمديان، رئيس دانشگاه نيز ضمن ارائه گزارش مختصري از عملکرد دانشگاه و توسعه کمي و کيفي آن در زمينه هاي مختلف، علمي، آموزشي، فرهنگي و عمراني، ارتقاي جايگاه دانشگاه را از رتبه ۱۴۰ به ۱۱۷ بيانگر تلاش همه جانبه مجموعه دانشگاهيان دانشگاه در پيشبرد اهداف متعالي آن برشمرد و آمادگي دانشگاه حکيم سبزواري را در تعامل و همکاري هاي همه جانبه با ساير نهادها و ارگانهاي سطح شهر ابراز داشت.

همچنين در پايان اين جلسه از آقاي نصرتي پور، مسئول حراست دانشگاه به عنوان يکي از مديران حراست دستگاه هاي برتر شهرستان تقدير به عمل آمد.