دکتر زنگنه اسدی رئیس دانشگاه، دکتر امین کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دکتر شادنیا معاون فرهنگی و دانشجویی و مهندس نصرتی پور مدیر حراست دانشگاه طی نشستی  با اعضای منتخب شورای صنفی_رفاهی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری گفتگو کردند. در این نشست مسائل حوزه دانشجویی بحث و بررسی شد.