جلسه شورای دانشگاه حکیم سبزواری صیح امروز برگزار شد.photo_2016-12-20_13-58-16 photo_2016-12-20_13-58-24 photo_2016-12-20_13-58-28 photo_2016-12-20_13-58-31 photo_2016-12-20_13-58-35