جلسه اعضای شورای مرکزی کانون بازنشستگان با دکتر زنگنه اسدی سرپرست دانشگاه برگزار شد.