جلسه هم اندیشی اعضای دپارتمان جغرافیای دانشگاه بوداپست مجارستان با رئیس دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی با محوریت تحقیقات آب و هواشناسی و ژئومورفولوژیک در محل اتاق کنفرانس  این دانشکده برگزار شد. همچنین این گروه از اساتید مجارستانی بازدید علمی از روستای رضا آباد کویر مزینان داشتند.