به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ، جلسه هم اندیشی  اعضای هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی با مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، جناب آقای مهندس سلطانی، رئیس تحقیق و توسعه شرکت، جناب آقای مهندس مختاری و جمعی از کارکنان ارشد آن شرکت در تاریخ ۴/۴/۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار شد. در ابتدا ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر نوری، گزارشی در خصوص معرفی امکانات آزمایشگاهی دانشکده و توانمندی اعضای گروه مهندسی نفت و شیمی در خصوص امور پژوهشی و ارتباط با صنعت ارایه فرمودند. سپس همکاران حاضر در جلسه، آقای دکتر اسماعیل نژاد، دکتر صنعتی و دکتر خوش سیما، نکاتی در خصوص ایجاد زمینه های همکاری مشترک با آن شرکت را مطرح فرمودند. ایجاد ظرفیت فعال در خصوص کارآموزی دانشجویان مهندسی نفت، بازدید دانشجویان از تاسیسات استخراج و بهره برداری گاز و فرصت مطالعاتی اساتید دانشکده در آن شرکت مطرح و مورد موافقت مدیران شرکت قرار گرفت. در ادامه جناب مهندس سلطانی به ارائه توضیحات در این خصوص پرداختند. در پایان از مدیران شرکت درخواست شد برای بازدید از امکانات آزمایشگاهی موجود در دانشکده و جلسه با اعضای هیات علمی، سفری به سبزوار داشته باشند.