جلسه هم اندیشی بانوان شاغل دانشگاه (اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی) با رئیس دانشگاه و انتخابات دور دوم شورای بانوان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
رئیس دانشگاه در این نشست  گفت: با توجه به حضور بانوان توانمند در دانشگاه معتقدیم  که  بانوان فرهیخته دانشگاه می‌توانند با حضور در پست‌های مدیریتی در مسیر پیشرفت دانشگاه حکیم سبزورای نقش مؤثری داشته باشند.
دکتر جواد حدادنیا با اشاره به عملکرد موفق شورای بانوان دانشگاه افزود: بر خود می بالم که  این شورا در دوران مدیریت بنده بر دانشگاه شکل گرفت.
وی با تشکر از اعضای شورای بانوان در دوره اول ادامه داد: همیشه شکل گیری اولیه  یک جمع و شورا به صورت سازمان یافته و سیستماتیک  کار سخت و حساسی است که خوشبختانه بانوان فرهیخته ما توانستند این ساختارها را به صورت نظام مند تعریف کرده و برای شورا اساسنامه تشکیل دهند.

رئیس دانشگاه با اشاره به اینکه باید در جهت تقویت شورای بانوان گام برداریم تصریح کرد: شورای بانوان دانشگاه باید به اندازه ای از قدرت برخوردار شود که بتواند تمامی کارها مربوط به بانوان داانشگاه را به خوبی سروسامان بخشد.
وی افزود: باید بتوانیم شورای امور بانوان را به عنوان یک شورای پیشتاز در بخش مدیریت دانشگاه مطرح کنیم.

گفنی است در ابتدای این جلسه دکتر صادقی دبیر شورای امور بانوان در گزارشی فعالیت های این شورا را برای حاضران شرح داد و در ادامه رای گیری جهت انتخاب اعضای دومین دوره شورای بانوان دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.