جلسه هم اندیشی علمی و فرهنگی اساتید با موضوع عرفان ناب و شاخصه های آن به مدت دو روز با حضور دکتر لایقی به همت دفتر نهاد رهبری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد