جلسه هم اندیشی و تعامل مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری و والدین دانشجویان جدیدالورود در محل مهدیه دانشگاه برگزار شد.

این جلسه هم اندیشی با حضور رئیس دانشگاه، معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیر روابط عمومی و دفتر ریاست، مدیر حراست و رئیس گروه مشاوره و درمان دانشگاه و با حضور والدین و دانشجویان جدیدالورود به همت دفتر ارتباط با خانواده دانشگاه برگزار شد.