به گزارش روابط عمومی دانشگاه نشست هیات امناء دانشگاه حکیم سبزواری و فناوری های نوین سبزوار روز ۲۷شهریورماه در آستانه شروع سال جدید با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر وزارتی برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش رئیس دانشگاه ، موارد ارائه شده توسط ایشان به تصویب اعضاء محترم رسید .

از مهمترین مصوبات این نشست ایجاد معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه است که از ادغام دو معاونت قبلی انجام گرفته است، بود. همچنین کمک ۵٠٠ و ٣٠٠ میلیون تومانی به صندوق رفاه اعضاء هیات علمی و صندوق رفاه کارکنان دانشگاه و اعطاء پایه تشویقی پژوهشی به همکاران هیات علمی نیز مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
گفتنی است این مصوبات پس از تایید وزیر محترم علوم اجرایی خواهد شد.
.