جلسه پایان سال اعضای هیأت علمی با سرپرست و هیأت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری در تالار همایش بین المللی بیهقی برگزار شد.

در این نشست که به مناسبت پایان سال تحصیلی برگزار شد، اعضای شورای صنفی اساتید و برخی از اعضای هیات علمی به بیان مواردی در خصوص مباحث رفاهی، زمین های کوی دانشگاه، بیمه تکمیلی، پرداخت گرنت ها، پاداش ها و احکام و …پرداختند و در ادامه معاون اداری مالی، معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشی، مدیر حراست و مدیر اداری مالی نیز به برخی از این مباحث پاسخ دادند.