جلسه کارگروه اشتغال شهرستان سبزوار در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. در این جلسه معاون فرماندار و جمعی از مسئولین از ادارات راهداری،کار، علوم پزشکی، منابع طبیعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت نفت، میراث فرهنگی، کمیته امداد، اداره ورزش، اداره بهزیستی، اداره گاز و اداره عشایر سبزوار حضور داشتند. در این جلسه فرآیند توسعه پردیس علم و فناوری سبزوار، فعالیتهای مرکز رشد مرکز نوآوری دانشگاه و حوزه های همکاری ادارات و سازمانهای شهرستان با مرکز رشد و مرکز نوآوری تشریح شد.