چهاردهمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه فناوری های نوین سبزوار صبح امروز در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.پس از این جلسه نشست اعضای کمیسیون دائمی دانشگاه حکیم سبزواری با اعضای شورای دانشگاه برگزار شد.