در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید . دانشجویان ضمن بیان دغدغه ها و مسائل دانشگاه از استمرار این جلسات و پاسخگویی مسئولین ابراز خرسندی نمودند. و از اینکه عده ای مطالبات صنفی را بهانه کرده ودر راستای منافع سیاسی خود از آن استفاده نمودند ابراز گله مندی نمودند.

در ادامه دکتر اسدی ضمن تشکر از دغدغه مندی دانشجویان، ضمن تایید برخی مشکلات که ناشی از کمبود اعتبارات است قول پیگیری دادند و برخی موارد مطرح شده را ناشی از عدم اطلاع دانشجویان از شرایط دانشگاه عنوان نمودند.

همچنین در پایان این جلسه مقرر شد این جلسه بصورت ماهیانه ومستمر برگزار گردد.