جلسه گفتگوی مسئولین دانشگاه با دانشجویان ساکن خوابگاه

دانشجویان آقا: ۸ مهرماه ساعت ۱۹
سالت اجتماعات خوابگاه اندیشه

دانشجویان خانم: ۹ مهرماه ساعت۱۹
سالن اجتماعات مجتمع خوابگاهی گلستان