حجم اینترنت ماهیانه دانشجویان کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری افزایش یافت.
بنابه اعلام مدیریت فناوری اطلاعات، یک گیگابایت به حجم اینترنت ماهیانه دانشجویان کارشناسی دانشگاه اضافه شد.
این افزایش از ابتدای آذرماه به حجم اینترنت دانشجویان مقطع کارشناسی اضافه می شود.