مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ خود که در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده، نام ۶۵ مؤسسۀ ایرانی از جمله  دانشگاه حکیم سبزواری را در لیست مؤسسه‌های برتر آسیا منتشر کرده است.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۹۲۸ مؤسسه از ۳۶ کشور گوناگون آسیا در فهرست پایانی آمده است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی ۵۸ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر آسیا جای گرفته بودند. در نمودار یک، روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» گزارش شده است.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو آسیا را در پنج زمینۀ آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، و درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایۀ ۱۳ سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند. در جدول یک، رتبه‌های ملی و آسیایی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.

🔺لینک خبر بر روی سایت وزارت علوم

https://www.msrt.ir/fa/news/78115/