دانشگاه حکیم سبزواری در آخرین رتبه جهانی وبومتریکس با سه پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه ۶۶ در بین ۷۱۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی کشور( دانشگاه ها و موسسات وزارت علوم و وزارت بهداشت) را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بر اساس این نتایج رتبه دانشگاه حکیم سبزواری در قاره آسیا ۱۰۸۵ در بین بیش از ۱۵ هزار دانشگاه و موسسه است.

همچنین  دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه جهانی ۲۹۹۰ در بین ۳۰ هزار موسسه علمی این رتبه‌بندی از سراسر جهان قرار دارد.

گفتنی است این نظام رتبه بندی تحقیقـات خـود را از سال ۲۰۰۴ آغاز کرده اسـت و هـر شـش مـاه یکبـار موسسات آموزش عالی جهانی را در ابعاد وب سنجی (وزن:۵۰) و پژوهشی (وزن:۵۰) مـورد بررسـی قـرار مـی‌دهـد.

رتبه بندی وبومتریکس را اینجا ببینید