رییس رسانه ملی در بازدید از غرفه شبکه سربداران در نمایشگاه رصتا از زحمات دست اندرکاران شهرستان سبزوار بالاخص دانشگاه حکیم سبزواری تقدیر کرد.