رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تاثیرگذاری در سطوح مختلف منطقه ای و ملی و حضور موثر در عرصه بین المللی جزء اهداف اصلی دانشگاه است.

دکتر علی اصغر مولوی صبح امروز در نشست هم اندیشی با اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی با یادآوری اینکه آموزش و پرورش ماموریت اصلی دانشگاه است، افزود: امیدواریم با رویکرد جدید که مبتنی بر صداقت، شفافیت، تعامل مثبت واستفاده از خرد جمعی است، دانشگاه پویاتر و فعالتر از گذشته  در عرصه های علمی و پژوهشی ظاهر شود.

  
 
وی در ادامه  با تاکید بر اینکه دانشکده جغرافیا و علوم محیطی جز دانشکده های تاثیرگذار دانشگاه است، اظهار داشت: خوشبختانه این دانشکده پژوهشگران خوبی دارد و در حال اجرای طرح های پژوهشی ویژه و خوبی با سایر ارگان ها است که امیدواریم این رویه شتاب بیشتری بگیرد.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه امروزه پدیده تغییر اقلیم به عنوان مسئله‌ای ملی و فراملی حائز اهمیت , مورد توجه محافل علمی، پژوهشی و محیط زیستی است، افزود: با توجه به حوزه تخصصی اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، بی شک این دانشکده می تواند در راستای مطالعه، پژوهش و اجرای طرح‌های علمی وم پژوهشی در راستای مدیریت منابع و کاهش اثرات مخرب این پدیده بسیار تاثیرگذار باشد