رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی صبح امروز با حضور در دانشگاه حکیم سبزواری و بازدید از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه، در نشست های جداگانه ای با رئیس دانشگاه، حوزه پژوهش و فناوری و اعضای هیات علمی دانشگاه حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر رضا لطفی رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی در اولین برنامه خود در این سفر در نشست مشترکی با دکتر مولوی، رئیس دانشگاه و دکتر فرزانه معاون پژوهش و فناوری و دیگر مدیران حوزه پژوهشی به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای افزایش همکاری های مشترک متقابل پرداخت.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این نشست با اشاره به برنامه ریزی گسترده این دانشگاه در جهت افزایش همکاری های هدفمند با معاونت علمی ریاست جمهوری، گفت: در همین راستا گسترش همکاری های مشترک با بنیادملی نخبگان یکی از سیاست های پژوهشی دانشگاه است.

 رئیس دانشگاه در ادامه به موافقت ایجاد مرکز جذب نخبگان خارج از کشور در دانشگاه حکیم سبزواری از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان دومین مرکز از نوع خود در سطح دانشگاه های منطقه ۹ کشور( دانشگاه های استان های خراسان و سمنان) اشاره کرد.

 دکتر مولوی همچنین از راه اندازی پردیس علم و فناوری در راستای توسعه و حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری و سایر مراکز آموزش عالی سبزوار در این دانشگاه در آینده خبر داد.

برگزاری جلسه تشریح سیاست های بنیاد برای روسای محترم دانشکده ها و اعضای هیات علمی، بازدید از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه و بازدید از مرکز شتابدهنده دانشگاه و بازدید میدانی از دانشگاه از دیگر برنامه های سفر رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان رضوی به دانشگاه حکیم سبزواری بود.