اساتید دانشگاه ونسن فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی می کنند.

در راستای گسترش همکاری های علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری خانم پروفسور Beatrice Giblin و آقای پروفسور JeamClaude Gilbin در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی می کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خانم پروفسورBeatrice Giblin با موضوع ایران قدرت جدید منطقه و آقای پروفسور Jeam Glaude Gilbin با موضوع آمایش سرزمین، دورنمای حمل و نقل، اصول و چالش های بین الملی شهرسازی در دانشگاه حکیم سبزواری سخنرانی خواهند کرد. شایان ذکر است این سخنرانی های تخصصی که ویژه اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه می باشد در ساعت ۱۰ تا ۱۲ فردا دوشنبه  ۱۵ آذرماه در سالن همایش های بین المللی بیهقی برگزار می شود.

گفتنی است پس از این سخنرانی های تخصصی، سخنرانی عمومی پروفسور Beatrice Giblinدر سالن احتماعات دانشکده علوم انسانی وپروفسور JeamClaude Gilbin در سالن آمفی تاتر دانشکده فنی و مهندسی با حضور دانشجویان و اساتید در ساعت ۱۲/۳۰ تا ۱۴ برگزار خواهد شد.photo_2016-12-04_14-59-04