۵۶ عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای گسترش مبادلات علمی بین المللی با دانشگاه های معتبر جهان و همچنین تقویت ارتباطات پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی داخل کشور در سال ۹۷ در فرصت های مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی حضور یافتند.

بر طبق اعلام مدیریت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری طی سال نودوهفت ۲۳ عضو هیات علمی در ماموریت های پژوهشی خارج از کشور و ۱۹ عضو هیات علمی در ماموریت های پژوهشی داخلی حضور یافتند.

همچنین در طی این زمان ۹ عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در کنفرانس های خارجی و ۵ عضو هیات علمی در فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور حضور داشته اند.