شماره نوزدهم خبرنامه پاییز ماه ۱۳۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

جهت مشاهده و دریافت خبرنامه کلیک کنید.