در گفت گویی که در مورد چگونگی  پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دانشگاه با آقای محمود علی آبادی کارشناس مسئول حقوق ومزایای دانشگاه انجام شد از ایشان سوال شد، پرداخت حقوق ماهانه کارکنان با توجه به سیستم حسابداری جدید و بانکداری فرا بانک تجارت چگونه خواهد بود؟

آقای محمود علی آبادی: از خرداد ماه ۹۵ حقوق کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در دانشگاه توسط خزانه کل کشور برابر لیست های ارسالی از طریق سامانه الکترونیک به حساب همکاران واریز می شود و از شهریورماه  ۹۵ نیز حقوق کلیه بازنشستگان دانشگاه  بصورت مستقیم و متمرکز از سوی سازمان بارنشستگی کشور پرداخت می شود. حقوق همکاران قراردادی که با تاخیر چندروزه بدلیل عدم تخصیص بودجه واعتبارات ماهانه از خزانه کشور به دانشگاه توسط حسابداری انجام می شد بنا به تاکید ریاست محترم دانشگاه مبنی بر یکنواختی زمان پرداخت حقوق دانشگاهیان و سرعت بخشیدن در پرداخت های دانشگاه و دستور معاون محترم اداری ومالی براساس برنامه ریزی و مدیریت منابع بودجه واعتبارات  مقررشده از آبان ماه حقوق همکاران قراردادی با توجه به فرایندی شدن روش حسابداری جدید و  بانکداری فرا در کمترین زمان ممکن و همزمان با پرداخت حقوق همکاران شاغل رسمی و پیمانی در دانشگاه پرداخت شود.

امید است در راستای تحول و برنامه های دانشگاه با تهیه و اتصال سامانه های جدید مربوط به امور کارگزینی و رفاهی و سامانه حقوق و مزایا ازسال ۹۶ شاهد اجرای فعالیت ها و ارایه خدمات خوبی به همکاران دانشگاهی باشیم.