مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری از خرید ۴۵۰میلیون ریال تجهیزات، جهت ایمن سازی آزمایشگاه های این دانشگاه از ابتدای سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر ریحانه صباغ زاده، با اشاره به عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در شبکه ی آزمایشگاه های علمی ایران ( شاعا)، گفت: به منظور پیاده سازی چهارچوب های ایمنی مورد نظر شاعا در آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های دانشکده های مختلف دانشگاه،  از ابتدای سال جاری ۴۵۰میلیون ریال تجهیزات جهت ایمن سازی این مراکز خریداری شده است.

وی افزود: از  جمله مباحث مهمی که ما در بحث ایمن سازی آزمایشگاه ها دنبال می کنیم بحث پیاده سازی  HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست) و همچنین سیستم نظام کیفیت آزمایشگاه ها تحت عنوان ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه هاست.

مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان این مهم که با پیاده سازی این استانداردها آزمایشگاه مرکزی ما در سطح بین المللی و جهانی اعتبار می یابد، تصریح کرد: با توجه به فعالیت های چند سال گذشته ی کمیته ایمنی آزمایشگاه های دانشکده ها در زمینه ایمن کردن آزمایشگاه های دانشگاه با تشکیل شورای ایمنی دانشگاه در سال ۹۵ این فعالیت ها به صورت منسجم تری پیگیری شد.

وی یادآور شد: با توجه به فعالیت های این کمیته در بحث ایمن سازی آزمایشگاه ها، ابتدا بازدیدهای اولیه انجام و موارد ایمنی مورد نیاز شناسایی شد و در مرحله بعد خرید تجهیزات ایمنی از اردیبهشت ماه  سال جاری آغاز شد و هم اکنون نیز در حال پیگیری و نصب این تجهیزات در آزمایشگاه های دانشکده های مختلف هستیم.

دکتر صباغ زاده در ادامه به ایمن سازی ساختمانی آزمایشگاه ها نیز اشاره کرد و عنوان داشت: بحث ایمن سازی ساختمانی آزمایشگاه ها در حال پیگیری است و پس از برآوردهای عمرانی این موارد نیز انجام خواهد شد.