مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری ازخرید  هشت میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی در این دانشگاه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  خانم دکتر ریحانه صباغ زاده، گفت: به منظور تجهیز آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های دانشکده های مختلف دانشگاه امسال هشت میلیارد ریال از نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات خریداری شده است.

وی با اشاره رشد ۴۰ درصدی، بودجه خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به دوره گذشته، افزود: از ۸ میلیارد ریال بودجه خرید تجهیزات آزمایشگاهی در سال جاری حدود ۴ میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و ۴ میلیارد ریال به خرید تجهیزات برای  آزمایشگاه های دانشکده های مختلف دانشگاه اختصاص یافت.

وی همچنین یادآور شد : از بودجه ۴ میلیاردریالی خرید تجهیزات جهت دانشکده ها،یک میلیارد ریال به دانشکده ی علوم پایه، هشتصدو هشتاد میلیون ریال به دانشکده ی فنی و مهندسی، ششصد میلیون ریال به دانشکده برق، پانصد و بیست میلیون ریال به دانشکده تربیت بدنی، چهارصد میلیون ریال به دانشکده نفت، چهارصد میلیون ریال به دانشکده جغرافیا و دویست میلیون ریال به دانشکده معماری و شهرسازی اختصاص یافت.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری جزء معدود دانشگاه های شرق کشور  است که دارای آزمایشگاه مرکزی می باشد و آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه  در حال حاضر  همکار شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) است.