اطلاعیه مرکز آموزش های الکترونیکی در خصوص بروز اعلان خطا در ورود به سامانه آموزش های الکترونیکی ( جهت مشاهده اطلاعیه کلیک کنید)