مدیر همکاری علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری از ایجاد بورس بین المللی حکیم”Hakim International Scholarship” جهت دانشجویان مستعد دانشگاه خبر داد.

دکتر غلامعلی فرزی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: مبلغ این بورس تحصیلی  ۱۰۰۰ یورو در سال می باشد و به دانشجو (دانشجویان) مستعد دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه های آموزشی و پژوهشی تعلق خواهد گرفت.

وی افزود: این بورس در راستای رایزنی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری با موسسه نجات زندگی (مستقر درکشور فرانسه و شهر لیون) و در جهت برنامه ی حمایتی دانشگاه از دانشجویان مستعد و ممتاز از نظر آموزشی و پژوهش های بین المللی داده شده است.

دکتر فرزی ادامه داد: زمینه راه اندازی بورس بین المللی Hakim Internation Sholarship در سفر آقای Bendahmane (رئیس موسسه نجات زندگی)  به دانشگاه حکیم سبزواری و نشست با دانشجویان و اساتید و ارزیابی مثبتی که وی از کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه داشت، ایجاد شد.

مدیر همکاری علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری خاطر نشان کرد: این بورس شامل تمامی دانشجویان اعم از دانشجویان مستعد بین المللی و دانشجویان ایرانی دانشگاه خواهد شد.