دانشجو محوری، رویکرد اصلی فعالیت های مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشجو محوری رویکرد اصلی فعالیت های این مدیریت است.
دکتر رسول شادنیا در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: هدف ما درگیر کردن طیف گسترده ای از جامعه دانشجویی دانشگاه در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.
وی افزود: معتقدیم هنگامی که دانشجو در متن فعالیت ها قرار داشته باشد اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تحقق بهتر و کاملتری خواهد داشت.
دکتر شادنیا تمرکز فعالیت های این مدیریت را در سه حوزه فعالیت های انجمن های علمی، کانون ها و تشکل های دانشجویی عنوان کرد و اظهار داشت: ارتباط و تعامل مثبت، صمیمی و تاثیرگذار با دانشجویان و ایجاد همدلی بیشتر و شور و نشاط و جذب حداکثری دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از اهم رسالت ها و فعالیت‌های حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی است.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری در ادامه اولویت اصلی این مدیریت را در بحث اجتماعی حرکت به سمت ارائه آموزش های مورد نیاز قشر دانشجو عنوان و خاطر نشان کرد : در بحث اجتماعی اولویت ما رفع مشکلات اجتماعی موجود در بین جامعه دانشجویی با برگزاری کارگاه های آموزشی و اردوهای آموزشی و فرهنگی است.