آموزشي و پژوهشي

 

 

 

ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب  و سازه هاي هيدروليكي

ايجاد رشته هاي كارشناسي مهندسي هوافضا و مهندسي پليمر

انتشار بالغ بر ۴۰ مقاله كيو ۱ شامل  ۱۷ مقاله در مجلات  ۱۰ درصد برتر دنيا

جذب گرنت از صندوق حمايت از پژوهشگران به ميزان ۵۴۰ ميليون ريال