دانشکده الهیات ومعارف اسلامی برگزارمی کند:

نشست علمی

گروه آموزشی حقوق با همکاری انجمن علمی

 ودر راستای کاربردی نمودن

مباحث حقوقی، دومین جلسه پرونده خوانی همراه بانقدوتحلیل رأی قضایی تحت عنوان:

 طلاق به علت عسروحرج موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

با حضور وسخنرانی

 جناب آقای عرفانیان ،قاضی محترم ورئیس دادگستری اسفراین

ساعت۳۰/۱۷ تا۲۰ سه شنبه ۱۸ آبان ماه در کلاس ۳۷۹ برگزار می نماید.

ازهمکاران ودانشجویان محترم جهت حضور دعوت به عمل می آید.