دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:
نخستین کرسی نوآوری با عنوان: “سبک تفسیری جغرافیایی در اماکن قرآن کریم و تاثیر آن بر عصری نگری فهم”

ارائه دهنده :دکتر سیده سمیه خاتمی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

پنج شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۱۳:۳۰
جلسه با حفظ پروتکل ها در تالار بیهقی برگزار می گردد .
لینک ورود

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-2e2-jxc