ششمین جلسه شورای هماهنگی و هم اندیشی رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان با ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار روز یکشنبه ۲۵ مردادماه برگزار شد.

در این جلسه، اهم موضوعات همایش ها در راستای توسعه شهرستان بر اساس توانمندی های دانشگاه ها و تقویم اجرایی آن ها تدوین شد.

موضوعات همایش های مورد تصویب عبارتند از: انرژی های نو به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری، بررسی چالش های توسعه کشاورزی و روستایی با تاکید بر توانمندی های دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی، گردشگری و سلامت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و قابلیت و پتانسیل های کویر در توسعه اکو توریست به میزبانی دانشگاه پیام نور سبزوار در افق ۱۴۰۴

لازم به ذکر است که ریاست این شورا بر عهده فرمانداری شهرستان و دبیرخانه آن در دانشگاه حکیم سبزواری مستقر می باشد.

میزبانی ۵ جلسه قبلی شورای هماهنگی و هم اندیشی رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهرستان بر عهده دانشگاه حکیم سبزواری و ششمین جلسه به میزبانی دانشگاه آزاد سبزوار برگزار شد.