در اجرای دستورالعمل  الزامی حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۱۳۹۵ ، با بکارگیری روش کارآمد حسابداری و تغییر از حسابداری نقدی به تعهدی ، صورت های  مالی میان دوره ای (شش ماهه اول سال ۹۵)  دانشگاه حکیم سبزواری توسط دیوان محاسبات استان خراسان مناسب ارزیابی شده و صورت های مالی ارایه شده با توجه به استاندارهای شماره یک حسابداری بعنوان الگویی به دستگاههای اجرایی استان معرفی شده است.

در تاییدیه کتبی صادر شده دیوان محاسبات استان خراسان رضوی خطاب به اداره کل امور اقتصادی ودارائی خراسان رضوی آمده است: از نقاط قوت صورت های مالی ارائه شده می توان به تنظیم صورت گردش وجوه نقد توسط دانشگاه مذکور اشاره نمود که می تواند به عنوان الگویی در ارایه جریانات نقدی فعالیت های عملیات مبادله ای و غیرمبادله ای ، سرمایه گذاری وتامین مالی مورد استفاده قرار گیرد که در گزارشگری  آن توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی مشخص نشده است.  اقدام مشابه سایر دستگاههای اجرایی استان در ارائه صورتهای مالی خود به شیوه دانشگاه حکیم سبزواری گامی مناسب در گزارشگری اطلاعات حاصل از اجرای نظام حسابداری تعهدی خواهد بود.

گفتنی است؛ حسابداری تعهدی از ابتدای سال ۹۵ با روشهای نوین وبکارگیری سیستم وسامانه های مرتبط در حال اجرا می باشد.