معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه روز پنج شنبه ۱۸ آذرماه، میزبان معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژِوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور است.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با بیان این که منطقه ۹ کشور شامل دانشگاه های چهار استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان است، افزود: در این نشست دانشگاه حکیم سبزواری، میزبان معاونین ۴۰ دانشگاه، پزوهشگاه و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور است.

وی یادآور شد: نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژِوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ۹ کشور فردا پنجشنبه ساعت ۹/۳۰ در سالن همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.